سؤال: می خواهم از بانک برای پول پیش خانه وام بگیرم ـ با ۱۸ درصد سودـ، با توجه به اینکه وام مضاربه است، آیا جایز است وام را برای این کار استفاده کنم؟