سلام علیکم و رحمت الله
نصیر ظفری از افغانستان یک سوال شرعی داشتم و آن اینکه بنده تازه یک مدتی میشود که همراه یک خانمی نکاح کرده ام و قراره به این زودی ها عروسی کنیم؛
در جریان خواندن صیغه عقد وکیل خانم نام خانم را بصورت لفظی اشتباه خوانده است یعنی حرف اول نام خانم را بجای حرکت کسره حرکت فتحه داده است آیا این اشتباه لفظی در ذکر نام خانم در انعقاد صیغه نکاح ضرری دارد یا خیر؟
تکلیف چیست؟
آیا صیغه‌ای نکاح از سر خوانده شود یا خیر؟