با سلام اینجانب ذکیه محمدی هستم سه سال میشود در ترکیه زندگی میکنم سیزده سال پیش من از عمه ام ده هزار افغانی قرض گرفته بودم بعداز آن عمه ام با شوهرش که مامایم میشد هردویشان فوت کردن و من آن زمان وضعیت مالی خوب نداشتم که قرض شان را اداء کنم و فعلا فقط یک دختر که ازدواج کرده از آنها باقی مانده و دخترشان هم وضعیت مالی خوبی دارد و در ایران زندگی میکند لطفا شما من راهنمایی کنید که من این دین را چطور از گردنم ساقط کنم؟