با عرض سلام، آیا استفاده از تمام گوشت قربانی برای مصرف شخصی جائز است یا حتما باید بخشی از آنرا بین سائرین اعم از فقرا و همسایگان و غیرهم تقسیم کرد؟