سلام علیکم

شخص طلبه‌ای متاسفانه با وجوهاتی ‌که تحت عنوان شهریه به وی داده شده و می‌شود بسته اینترنتی برای موبایلش تهیه کرده و می‌‌کند و گاهی هم این حجم اینترنت را در دیدن تصاویر و فیلم های مستهجن و چت های حرام با نامحرم استفاده کرده و می‌کند!‌

اکنون چه وظیفه‌ای به عهده اوست؟