آیا گرفتن شیربهاء (گله گرفتن) از داماد جایز است؟
اگر این پول را در مقابل راضی کردن دخترش بگیرد جایز است؟