ببینید من در جایی که کار می‌کنم در همسایه‌گی ما ثبت های موزیک است که انواع فلم های مبتذل و سکسی برای جوانان جامعه کاپی می‌کنند.

آیا من مجازم که بدون اجازه صاحب ثبت موزیک، مخفی حافظه کمپیوترشان را بگیرم و تمام فلم های مبتذل شان را حذف کنم؟

در ضمن فکر می‌کنم که اگر این کار را هم کنم راه حلی نخواهد شد چون ثبت های موزیک اکثریت‌شان از این نوع ویدیو ها می‌فروشند و اینها می‌توانند از رفقای شان دوباره این فلم هارا بگیرند.

یعنی من بی تفاوت بنشینم و دست روی دست بگذارم و ببینم که جوانان مردم هرروز به فساد کشیده می‌شود؟