۱. امسال ۱۴۰۰ در افغانستان وضعیت مخصوصا در معارف از هر لحاظ آشفته است. در مکتب دولتی که من آنجا هستم معلم کم است بخواطریکه شاگردان از درس باز نماند، معلمین از معاش خود شان معلم‌گرفتند. آیا این معاش شانرا به کدام یکی از واجبات شان مجرا می تواند یا نه؟
۲. در‌این مکتب دولتی شاگردان به دو تایم تدریس می شود و برای معلمین که در تایم دوم میماندن از طرف اداره غذا تهیه می گردد. آیا پول این غذا را می توان به خمس یا ثلث شان مجرا کنیم؟