ایا کسی که درس حوزوی نخوانده است اجازه پویشدن لباس روحانیت ) عمامه، عبا و قبا (را دارد؟

 

توصیح : مردم ما به روحانیت احترام خواصی قایل هستند و در امور دینی به روحانی یا متخصص دین رجوع میکنند که یکی از اولین نشانه و دلیل برای مردم ملبس بودن شخص است.

حالا کسی که دروس حوضوی را نخواندها است می تواند با پوشیدن این لباس خود را روحانی معرفی کند و از مقام یک روحانی و حوضوی به امور دینی مردم رسیدگی کند؟