۱. امسال ۱۴۰۰ در افغانستان وضعیت مخصوصا در معارف از هر لحاظ آشفته است. در مکتب دولتی که من آنج...
  • علی گل محمدی پرسیدشده : 1 سال قبل
Showing 1 result