تالیفات

مقاله حاضر تحت عنوان «شیخ الائمه» که با هدف پاسخگویی به نیازهای فکری و ذهنی مردم پرداخته در قالب هفت فصل به برخی از مهم ترین زوایای زندگانی و رویکردهای کرداری، گفتاری شاگردان مهم، اصحاب ویژه امام جعفر صادق(ع) را به روشنی با روش دقیق و تحقیقی بیان کرده است.

 

دریافت کتاب

دیدگاهتان را بنویسید